فهرست آموزشگاههای خیاطی وطراحی دوخت شهر مشهد

1-آموزشگاه حکیمه        طلاب

2-آموزشگاه كیمیای هنر  شهرك شهید رجایی

3-آموزشکاه تک پوش      مصلی

4-آموزشکاه روبان        گلشهر

5-آموزشکاه سوفار        شهرک لشکر

6-آموزشکاه سیکا        بولوار کاشانی

7-آموزشگاه آتون        احمد آباد

8-آموزشگاه آزرم        خیابان سناباد

9-آموزشگاه آلامد        بلوار ابوطالب
 
10-آموزشگاه آماتا      بلوار عبد المطلب

11-آموزشگاه آمود        بولوار سجاد

12-آموزشگاه آنام        خیابان جهانبانی

13-آموزشگاه آناهیتا    خیابان رسالت

14-آموزشگاه اشراق آصفی  احمدآباد

15-آموزشگاه اطلس فام    بولوار هاشمیه

16-آموزشگاه افروز      تربت حیدریه

17-آموزشگاه الدوز      بلوار پیروزی

18-آموزشگاه الیا        بلوار طبرسی

19-آموزشگاه الیکا      کوثر

20-آموزشگاه ایثار      بلوار شفا

21-آموزشگاه ایران      قاسم آباد-جاهدشهر

22-آموزشگاه بانو عطار  شهرك نوفل لوشاتو

23-آموزشگاه بدیع        سیدی

24-آموزشگاه برزین      فرامرز عباسی
 
25-آموزشگاه برگ سبز    آزادشهر

26-آموزشگاه بهادری      شهرک شهید رجایی

27-آموزشگاه بهار        بولوار وكیل آباد

28-آموزشگاه بی همتا      آزادشهر

29-آموزشگاه تقی زاده    بولوار پیروزی

30-آموزشگاه تواندخت      قاسم آباد

31-آموزشگاه توکل        خیابان عبادی

32-آموزشگاه تهمینه      آب وبرق

33-آموزشگاه جسمیه        قاسم آباد

34-آموزشگاه جهان آراء    قاسم آباد

35-آموزشگاه خلاق          میدان حجاب

36-آموزشگاه دوختیران    میدان راهنمایی

37-آموزشگاه دهکده هنر    قاسم آباد

38-آموزشگاه دیانا        رضاشهر

39-آموزشگاه دیبا        بولوار شفا

40-آموزشگاه دیباج        بلوارپیروزی

41-آموزشگاه ساجده        قاسم آباد

42-آموزشگاه ساقی        کوثر کوی امیر

43-آموزشگاه ستایش        عدل خمینی

44-آموزشگاه سرمد        بلوارمعلم

45-آموزشگاه سعیدی        خیابان گاز

46-آموزشگاه سمنگانی      احمد آباد

47-آموزشگاه سمیه        بولوار توس

48-آموزشگاه سیمین      بولوار امامت

49-دائمی شهرك          شهید رجایی

50-آموزشگاه كوك        سه را هنرستان

51-آموزشکاه تک پوش      مصلی

52-آموزشکاه روبان      گلشهر

53-آموزشکاه سوفار      شهرک لشکر

54-آموزشکاه سیکا        بولوار کاشانی

55-آموزشگاه آتون        احمد آباد

56-آموزشگاه آزرم        خیابان سناباد

57-آموزشگاه آماتا      بلوار عبد المطلب

58-آموزشگاه آمود        بولوار سجاد

59-آموزشگاه آنام        خیابان جهانبانی

60-آموزشگاه آناهیتا    خیابان رسالت

61-آموزشگاه اشراق آصفی  احمدآباد

62-آموزشگاه اطلس فام    بولوار هاشمیه

63-آموزشگاه افروز        تربت حیدریه

64-آموزشگاه الدوز        بلوار پیروزی

65-آموزشگاه الیا        بلوار طبرسی

66-آموزشگاه الیکا        کوثر

67-آموزشگاه ایثار        بلوار شفا

68-آموزشگاه ایران        قاسم آباد

69-آموزشگاه بانو عطار  شهرك نوفل لوشاتو

70-آموزشگاه بدیع        سیدی

71-آموزشگاه برزین        فرامرز عباسی

72-آموزشگاه برگ سبز      آزادشهر

73-آموزشگاه بهادر        شهرک شهید رجایی

74-آموزشگاه بهار          بولوار وكیل آباد

75-آموزشگاه بی همتا      آزادشهر

76-آموزشگاه تقی زاده      بولوار پیروزی

77-آموزشگاه تهمینه        آب وبرق

78-آموزشگاه تواندخت      قاسم آباد

79-آموزشگاه توکل        خیابان عبادی

80-آموزشگاه جسمیه        قاسم آباد

81-آموزشگاه جهان آراء    قاسم آباد

82-آموزشگاه خلاق          میدان حجاب

83-آموزشگاه دهکده هنر    قاسم آباد

84-آموزشگاه دوختیران    میدان راهنمایی

85-آموزشگاه دیانا      رضاشهر

86-آموزشگاه دیبا بولوار  شفا

87-آموزشگاه دیباج        بلوارپیروزی

88-آموزشگاه ساجده        قاسم آباد

89-آموزشگاه ساقی        کوثر کوی امیر

90-آموزشگاه ستایش      عدل خمینی

91-آموزشگاه سرمد        بلوارمعلم

92-آموزشگاه سعیدی      خیابان گاز

93-آموزشگاه سمنگانی      احمد آباد

94-آموزشگاه سمیه        بولوار توس

95-آموزشگاه سوگند      آب و برق

96-آموزشگاه سیمین      بولوار امامت
Last modified: [[weekday5]], 31 [[month4]] 1390, 09:02 PM